Pajakon

Ajantasaista tietoa liiketoiminnan ja yhteiskunnan tueksi.

Tutkimukset yhdistettynä Pajakon Oy:n liiketoiminnan huomattavaan kokemukseen ovat paras sisäinen strateginen kumppani ja samalla ne antavat ajantasaisen tiedon markkinoiden olosuhteista juuri tällä hetkellä.

Me PAJALLA olemme tehneet tutkimustoimintaa vuodesta 2015 niin yrityksille ja yksityisille toimijoille sekä kuntatason ja muun julkishallinnon sidosryhmille.

Miksi, miten ja paljonko? Vastaukset löytyvät meidän kanssamme!

Tutkimukset

Tiedätkö sinä kuinka uskollisia sinun asiakkaasi ovat, miten asiakkaasi arvioivat yritystäsi sekä suosittelevatko he yritystäsi muille?

Uskollisten asiakkaiden ja yrityksen myynnin sekä kannattavuuden välillä on vahva yhteys. Asiakasuskollisuus on tärkeää liiketoiminnan koko syklin aikana, niin nousu- kuin laskusuhdanteissakin.

Uskolliset asiakkaat luovat yrityksen brändiä suosittelemalla sitä tuttavilleen ja ystävilleen. Uskollisten asiakkaiden merkitys on kasvussa digitalisaation ja sosiaalisen median käytön lisääntymisen vuoksi.

Nykypäivänä on erittäin helppo jakaa kokemuksia mm. sosiaalisessa mediassa. Tyytyväinen ja uskollinen asiakas on yrityksesi ja liiketoimintasi promoottori!

Työhyvinvoinnin tärkeimmät tekijät ovat hyvä työilmapiiri, motivoiva työ ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön sekä toimenkuvaan.

Henkilöstön ja työilmapiirin kehittämiseen panostavat yritykset ovat muita useammin tuottavia, koska tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia. Tutkimuksien mukaan hyvän työilmapiirin vaikutus on suurin yksittäinen tekijä arvioitaessa työhyvinvointia kokonaisuudessaan.

  • PAJALLA – perinteinen henkilöstötyytyväisyystutkimus
  • PAJALLA – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • PAJALLA – henkilöstöhyvinvointi
  • PAJALLA – henkilöstöanalyysit

TAHTI tutkimus suoraviivaistaa ja nopeuttaa asiakkaan omaa tutkimusprosessia huomattavasti perinteiseen tapaan verrattuna.

TAHTI tutkimuksen idea on saada palautetta tiheämmin, jotta mahdollisiin haasteisiin voidaan reagoida nopeammin ja jotta hyvät käytännöt tunnistetaan helpommin.

​TAHTI tutkimuksen ansiosta tutkimustietoa kertyy huomattavasti enemmän kuin kertapyyhkäisyllä tehtävällä tutkimuksella. Sen vuoksi voimme luvata, että tutkimustulokset ovat luotettavampia ja siksi myös niiden pohjalta tehtävät johtopäätökset ja toimenpiteet paremmin kiinni nykyhetkessä.

  • TAHTI – henkilöstö
  • TAHTI – asiakas
  • TAHTI – markkina
  • TAHTI – myynti
  • TAHTI – tapahtuma

Vapaa-ajan asujat ovat tärkeä osa kunnan toimintaa ja taloutta. Siksi on tärkeää selvittää mitä asioita he arvostavat kunnassa ja sen tuottamissa palveluissa sekä miten niitä voisi jatkossa kehittää.

Kesäasukastutkimuksen lähtökohta on jo itsessään myönteinen. Sillä tuodaan asukkaille tietoon heidän tärkeä rooli kunnassa. Tuloksia voi hyödyntää yleisen kehittämistyön lisäksi kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä. Julkisuudessa lisääntynyt keskustelu ja osin kärjistetyt näkemykset kesä-asumisen muutoksista ovat omiaan lisäämään tutkimuksen ja siitä saatavien tulosten tärkeyttä.

Kesäasukastutkimus tehdään ns. postikorttiherätteisellä tutkimuskutsulla, joka toimii sähköisesti kaikilla alustoilla. Otoksena ovat kaikki henkilöt, jotka omistavat kunnan alueelta vapaa-ajan asunnon. 

Muuttajatutkimus kartoittaa kunnan alueelle muuttaneiden ja alueelta muualle muuttaneiden mielipiteitä, odotuksia ja käsityksiä.

Tutkimuksella haetaan vastauksia pois muuton syihin ja alueen imagotekijöihin tulo- ja lähtömuuttajakohderyhmissä. Lisäksi tutkimuksen avulla kartoitetaan vastaajien tarpeita sekä kehittämiskohteita alueella.

Tulosten saaminen laajempaan viitekehykseen, on niitä tärkeä vertailla alueelta lähteneiden ja uusien muuttajien välillä. Tutkimusaineisto kerätään puhelinhaastatteluiden avulla (myös sähköinen vastaaminen mahdollista) ja kiintiöidään seutukunnittain. 

Olemassa olevista tilastoista voidaan todeta, että suurin osa Suomen kunnista ja kaupungeista kokevat nettomuuttajatappiota. Siksi on erityisen tärkeää keskittyä selvittämään mitkä tekijät lisäävät alueelta muuttoa ja miten sitä voi hillitä!

Toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sinun työympäristössäsi tai yleisesti ottaen yhteiskunnassamme? Entä tunnistatko tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden?

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia  riippumatta mm. heidän taustoistaan, terveydentilastaan tai etnisestä alkuperästä.

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan tarkoita samoja yhteiskunnallisia etuuksia tai lainsäädännön perusteella myönnettäviä oikeuksia kaikille yksilöille tai ihmisryhmille. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan merkitse täydellistä tasa-arvoa, sillä yhdenvertaisuus merkitsee yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille.

Kun haluat tietää lisää tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä siitä miten tasa-arvoiset olosuhteet parantavat sinun työympäristöäsi, ota yhteyttä pasi.jarvilehto@pajakon.fi tai puhelimitse +358 500 730 922

Tutkimuksen merkitys liiketoimintaan

Tutkimusten merkitys liiketoimintaan Pajakon
Tutkimusten merkitys liiketoimintaan Pajakon

Jo paikkansa vakiinnuttaneista yrityksistä säännöllisesti tutkimuksia liiketoiminnastaan tekevät ovat nopeammin kasvavia ja tuottavampia kuin muut yritykset keskimäärin.

Tutkimustieto ja niiden oikea analysointi mahdollistavat mm. yrityksen brändiviestin parantamisen, palvelujen arvon lisäämisen ja luo tarkoituksenmukaisuutta itse yritykselle ja sen tavoitteille.